آتل کششی (آتل تراکشن)

  • ایجاد کشش مکانیکی برای بهبود درد
  • دارای کیف جهت سهولت در حمل
  • در دو سایز اطفال و بزرگسال
  • طول: 136 سانتی متر
  • عرض: 22 سانتی متر
  • ارتفاع: 18 سانتی متر
  • وزن خالص: 2/5 کیلوگرم