کولار گردن سایزشونده

  • امکان تنظیم سایز
  • دارای محفظه خالی جهت لوله تراکستومی