آتل کششی ( آتل تراکشن )

ثابت سازی پای آسیب دیده بوسیله کشش و اعمال فشار مناسب به بافت جهت جلوگیری از خونریزی و صدمات ثانویه عصبی، عروقی،استخوانی و ماهیچه ای

ایجاد کشش مکانیکی برای بهبود درد

دارای کیف جهت سهولت در حمل

در دو سایز اطفال و بزرگسال

طول: 136 سانتی متر

عرض: 22 سانتی متر

ارتفاع: 18 سانتی متر

وزن خالص: 2/5 کیلوگرم